Levende hegn
- bliv klogere på reglerne

Hækplanter | Levende hegn | Hegnsloven

Overvejer du at plante et levende hegn og er i tvivl om reglerne? Så kan du blive klogere i denne
guide om hegnsloven.

Guiden viser hvilke regler, der gælder, når du skal opsætte og vedligeholde dit hegn. Den forklarer, hvad du bør overveje, hvad du kan gøre, hvis du og din nabo er uenige om jeres fælles hegn, og hvordan hegnsynet kan hjælpe jer. 

Der findes forskellige typer af hegn. Hegn er enhver indretning, der er varigt anbragt ved ejendomsskel og har hegnsfunktion i forhold til naboejendommen:

 • Levende hegn (planter og hæk)
 • Hegn opført i træ
 • Hegn i metal
 • Hegn af sten

Se vores udvalg af populære hækplanter
(og der findes mange flere - bare spørg! )

► Tjek hækplanter her

Hvad er et skel?


Et skel er der, hvor din grund ophører og naboens grund starter. Et skel er typisk markeret med skelpæle i grundens hjørner (typisk rør i metal eller træ). Du kan også skaffe et oversigtskort med mål over grunden. Alternativt kan du kontakte en landinspektør, som er beskikket til at udføre matrikulært arbejde, f.eks. udstykning og ændring af skel mellem ejendomme.

Hvis du vil opsætte nyt hegn:

 • Sørg for at du og din nabo er enige om opsætning eller ændringer af jeres fælles hegn.
 • Sørg for at informere din nabo mindst en måned før du ændrer, ombytter eller fjerner dit eget hegn.

Vær opmærksom på offentlige eller private regler:

 • Evt. lokalplan/byplan vedtægt for området (kommunen).
 • Grundejerforeningens vedtægter.
 • Tinglysninger (servitutter) på jeres ejendomme, som begrænser jeres rettigheder.

I kan med fordel lave en skriftlig aftale:

 • Hvilken type hæk/hegn I må sætte op mellem grundene.
 • Om der skal plantes hæk eller opsættes hegn.
 • Hvilke hækplanter/materialer I må anvende.
 • Hvor højt hegnet må være.
 • Hvordan omkostningerne fordeles (normalt deles udgifterne).
 • Grundejerforeningens vedtægter.

Hvad siger hegnsloven?


Hvis du og din nabo ikke kan blive enige, kan en mulighed være, at en af jer betaler en større del af større del af udgifterne eller gør en større del af arbejdet. Endelig kan Hegnsloven hjælpe jer.

 • Som udgangspunkt bør højden af hegnet fastsættes til 180 cm, hvis der ikke er særlige forhold. Hvis I er uenige, kan hegnsynet fastsætte højden. Uden naboens samtykke kan højden ikke overstige 2 meter.
 • Hegn af sten på over 180 cm er ikke omfattet af hegnsloven, men af bygningsreglementet.
 • Levende hegn kan kræves nedkappet én gang årligt, så det har en højde på 2 meter eller den højde, der er fastsat af hegnsynet.
 • Du kan kræve, at der sættes hegn i skellet, selvom din nabo er imod.
 • Hvis du opsætter eget hegn, må du selv bestemme, hvordan dit hegn skal se ud, medmindre hegnet er til større ulempe end jeres fælles hegn.
 • Dit eget hegn må ikke være højere end fælleshegnet plus afstanden fra dit eget hegn til skellinjen (f.eks 50 cm afstand til fælleshegn = 50 cm + 180 cm.

Vedligeholdelse af fælles hegn

 • Du og din nabo vedligeholder hegnet i fællesskab
 • Du og din nabo deler udgifterne ligeligt
 • Typisk vedligeholder du den side, som vender ind mod din grund og den ene halvdel af toppen, og din nabo vedligeholder den side, som vender mod naboens grund og den anden halvdel af toppen.

Vedligeholdelse af egne hegn

 • Du står selv for vedligeholdelsen på begge sider af hegnet.

Vedligeholdelse af hækplanter

 • Skal klippes én gang om året til den aftalte højde. Du kan derfor kræve, at din nabo klipper hækken.

Vedligeholdelse af træer

 • Der skal være et vist antal træer før hegnsloven gælder.
 • Træerne skal være ensartede og af samme størrelse.
 • Træerne skal have sidegrene ned til jorden.
 • Der skal være så kort afstand mellem træerne, at man ikke kan se igennem dem.
 • Træerne skal stå i størstedelen af skellets længde.
 • Trærækken kan også kræves at være vedligeholdt som et hegn i form af klipning eller beskæring.
 • Træerne skal være plantet max 175 cm fra skellet.

Hvis der er tale om enkelte eller færre træer, der ikke kan betragtes som et hegn, kan du tale med din nabo eller undersøge om der er en regulering i lokalplanen, byplanvedtægten, grundejerforeningens vedtægter eller en tinglyst servitut på jeres ejendomme. 

Vedligeholdelse af grene

 • Du må som udgangspunkt ikke beskære naboens træer.
 • Du kan anmode din nabo om at beskære træet, hvis grenene fra træet går over skellinjen.
 • Hvis træet udgør en sikkerhedsfare, er angrebet af råd, grenene hænger tungt eller er til gene for færdslen, kan du kræve at din nabo beskærer grenene på træet eller selv beskære dem på din egen grund. 

Hegnsynet

Vi anbefaler, at du og din nabo selv bliver enige om hegn. Hvis det ikke er muligt, kan du bede om et hegnsyn ved at henvende dig til din kommune.

Hegnsynet er et forhandlings-/besigtigelsesmøde, hvor formålet er, at du og din nabo enes til et forlig. Hvis I ikke bliver enige, vil hegnsynet afsige en kendelse, som du og din nabo har pligt til at følge.

Et hegnssyn koster 1.869 kr (2019, reguleres hvert år) og hegnsynet bestemmer hvem der skal betale (typisk den part, der ikke får medhold eller at regningen deles, hvis I indgår forlig).

kilde og grafik: din-bolighandel.dk